කාළගුණය | Weather Forecast - පිටු අංක 1

මිලි මීටර් 100ට වැඩි වැසි අවධානමක්

දිවයිනේ බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්...

ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව,මධ්‍යම, වයඹ, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි...

ප්‍රදේශ කිහිපයකට තරමක තද වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල තැනින් තැන සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි...

ප්‍රදේශ රැසකට වැසි

සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල තැනින් තැන සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි...

කාලගුණ අනාවැකි

සබරගමුව, මධ්‍යම,ඌව, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල තැනින් තැන සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති...

කාලගුණ අනාවැකි

සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව,උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් අම්පාර, මඩකළපුව, මන්නාරම, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රි...

යළි සුළි කුණාටුවක්

දකුණු තායිලන්ත මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැවති අඩු පීඩන කළාපය මේ වන විට අන්දමන් මුහුදු කළාපයේ ස්ථානගතව පවතින බව කාළගුණ...

පළාත් කිහිපයක තැනින් තැන වැසි

සබරගමුව, මධ්‍යම, බස්නාහිර, වයඹ සහ ඌව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් අද (01) සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින්...

ජනතාවට කල විශේෂ නිවේදනය

ඉදිරි පැය 72ක කාලය තුළ ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක, උතුර / දකුණු අන්දමන් මුහුදු ප්‍රදේශයන් හි ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල...

අද මහ වැසි

සබරගමුව – මධ්‍යම – බස්නාහිර – වයඹ හා ඌව පළාත්වලත් මෙන්ම ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්වල අද සවස් කාලයේදි හෝ...

වැඩිම කතාබහට ලක්වූ පුවත්